W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.
Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dla plików cookies.
 
Dowiedz się wiecej

close
 
REGULAMIN SKLEPU

Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.: 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostarczania treści cyfrowych (ebooków) dokonywanych w ramach sklepu internetowego MKeBOOKI.pl będącego własnością firmy MKPUBLIKACJE (dalej zwany "Regulaminem")

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. DEFINICJE
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o świadczenie usług i umowy o dostarczanie treści cyfrowych (ebooków) oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie / mailowo / za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Usług i Treści Cyfrowych, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

b. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Treści Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link „przypomnij/zmień hasło";

d. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

e. Kod promocyjny - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Treści Cyfrowych (ebooków) oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

f. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

h. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulacjami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych i wszystkich Treści 
Cyfrowych łącznie;

i. Login - nazwa lub adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

j. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Treści Cyfrowych lub usług Sprzedawcy lub Treści Cyfrowych lub usług podmiotów współpracujących z Sprzedawcą (tj. Treści Cyfrowych usług lub towarów, które nie są Treściami Cyfrowymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);

k. Promocje - szczególne warunki dostarczenia Treści Cyfrowych, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności zasad Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają znajdujące zastosowanie zasady Promocji;

l. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

m. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie) za zapłatą Ceny. Dostarczenie Treści Cyfrowych może nastąpić wyłącznie w formie Zakupu;

n. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.mkebooki.pl oraz http://www.mkpublikacje.sklepna5.pl;

o. Sprzedawca - Firma MKPUBLIKACJE z siedzibą w Płocku, ul. Powstańców Styczniowych 2A/50, 09-407 Płock, NIP: 888-136-85-88, numer telefonu: +48 664 600 900, adres poczty elektronicznej: mk@mkebooki.pl;

p. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

q. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku (np. ebooki), dostarczane przez Sprzedawcę (pojedynczo lub w Pakiecie) za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

r. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

s. Zakup - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych w ramach Konta Klienta lub też wysłania mu Treści Cyfrowych na adres e-mail, w zależności od wybranej formy Zakupu;

t. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe lub ich Pakiet oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych.

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, we wszystkie dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu +48 664 600 900 oraz pod adresem e-mail: mk@mkebooki.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 4. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

d. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § Usługa Newslettera;

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów o Świadczenie Usług i Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

b. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;

c. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

d. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

e. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych i Zamówień.

3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie wiążą się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.

4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zamówienia Treści Cyfrowych, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług i Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

9. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Treści Cyfrowych;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

10. Jeśli Klient dokonuje zakupu więcej niż jednej pozycji książki w wersji elektronicznej (w szczególności pozycji z tego samego działu), dodatkowo powinien upewnić się (przeglądając spis treści), czy treść się nie powtarza. Istnieje bowiem możliwość pojawienia się podobnych fragmentów treści w różnych pozycjach. 

11. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 8 lub ust. 9 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 6. USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sklep Usługi Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji Konta Klienta.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach tworzenia Konta Klienta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

3. Klient może w każdym momencie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do Działu Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.


§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane - rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8, 9 i 10 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.


§ 8. REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH


§ 9. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych kierowaną przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych):

a. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Zamówienie na Treści Cyfrowe może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

c. Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia lub w ramach krótkiej ścieżki bezpośrednio przechodzi do formularza Zamówienia; w przypadku Pakietu - po jego wybraniu, przechodzi do formularza Zamówienia;

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny;

e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub podaje inne dane;

f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych;

g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych oraz modyfikacji sposobu płatności;

h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę" oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;

i. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę" i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą;

j. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

3. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

5. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

7. Każdy produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym, daną kopię produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny lub nie, danych identyfikujących Klienta, będącego nabywcą Treści Cyfrowych i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Klientowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Klient nabywający produkt lub produkty w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Klienta, a jedynie służy identyfikacji go i samej transakcji przez Sklep.

8. Zastosowanie jakiekolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane produkty ma na celu tylko zabezpieczenie praw Sklep oraz stron z nim współpracujących np. Partnerów i nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Klientów.

9. Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie produktów zakupionych w Sklepie bez wyraźniej zgody Sklepu jest zabronione. Zakaz ten dotyczy również danych identyfikacyjnych oraz oznaczeń plików pdf. Udostępnianie w Internecie zakupionych produktów bez zgody Sklepu jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Sklep może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

10. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z produktów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to m.in. szkód spowodowanych urządzeniom do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.


§ 10. CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

3. Całkowita suma do zapłaty przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego.


§ 11. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą przelewu elektronicznego, płatności Przelewy24 lub, o ile dostępne dla wybranych Treści Cyfrowych, karty płatniczej;

b. w przypadku wybranych Treści Cyfrowych za pośrednictwem SMS.

2. Akceptowalne sposoby płatności w ramach Sklepu, to przelew bankowy oraz system Przelewy24.

3. Termin płatności za zamówione Treści Cyfrowych wynosi 2 dni od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnie z § 9 Regulaminu.

4. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy łączenia różnych metod wymienionych w ust.1.


§ 12. DOSTARCZENIE TREŚCI CYFOWYCH

1. W przypadku niektórych produktów zamawianych w Sklepie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania. Przykładowymi programami, których instalacja jest konieczna do korzystania z zamawianych produktów jest Acrobat Reader, ewentualnie wtyczka do Acrobat Reader – Fileopen, oprogramowanie Zinio Reader. Wszystkie ebooki dostarczane są w formacie PDF.

2. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 1 dnia od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, po zatwierdzeniu dokonania Płatności. Klient zostanie poinformowany i wpłynięciu płatności w drodze wiadomości email.

3. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim.

4. W przypadku Zakupu udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi pobrania danej Treści Cyfrowej ze Sklepu na urządzenie Klienta za pomocą którego korzysta ze Sklepu. Powyższe nie dotyczy Zakupu Treści Cyfrowej w formacie pdf (ebook), której udostępnienie odbywa się jedynie w sposób przesłania pliku na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia.

5. Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

6. Jeśli Klient dokonuje zakupu więcej niż jednej pozycji książki w wersji elektronicznej (w szczególności pozycji z tego samego działu), dodatkowo powinien upewnić się (przeglądając spis treści), czy treść się nie powtarza. Istnieje bowiem możliwość pojawienia się podobnych fragmentów treści w różnych pozycjach. 


§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta (poprzez zakup ebooka w Sklepie) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Dokonanie zapłaty przez Klienta za zakupiony ebook równoznaczne jest z utratą prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych (w Pakiecie - o rozpoczęciu dostarczania po wskazaniu przez Klienta pierwszej Treści Cyfrowej) Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

4. Konsument może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który można znaleźć na końcu niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: mk@mkebooki.pl. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Wszystkie ust. od 1 do 6 mają sens jeśli Klient nie otrzymał jeszcze zamówionych Treści Cyfrowych w postaci ebooka. 

8. Według art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w momencie, gdy świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu, który upoważnia do odstąpienia od umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana za wyraźną zgodą Państwa, jeśli zostaliście Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy. 


§ 14. REKLAMACJE TREŚCI CYFOWYCH

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku do zamówionych Treści Cyfrowych.


§ 15. DANE OSOBOWE

1. Sklep nie zbiera, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych Klientów Sklepu.

2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, dane nie są przetwarzane w żadnym innym celu jak tylko i wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Tym samym administrator danych zwolniony jest z obowiązku rejestracji zbioru danych w GIODO (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281; Dz. U. z 2016 r., poz. 195]). Nie ma miejsca również korzystanie ze zbioru w celu windykacji czy realizacji celów marketingowych, jak również w celu wysyłki, opracowaniu zwrotów, itp.

3. Mechanizm Cookies w niniejszym sklepie NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia. Pliki Cookies stosowane w niniejszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

4. Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.


ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 16. ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą; 

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.


§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług, Umowy Dostarczenie Treści Cyfrowych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.mkebooki.pl/content/3-regulamin-sklepu skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.


======================================================

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

- Adresat: MKPUBLIKACJE z siedzibą w Płocku, ul. Powstańców Styczniowych 2A/50, 09-407 Płock, numer telefonu: +48 664 600 900, adres poczty elektronicznej: mk@mkebooki.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

======================================================

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.


Copyright © 2013-2018 MKeBOOKI - All rights reserved | Projekt i wykonanie: MKPUBLIKACJE.PL